TOP

Nieuw stikstofbeleid: wat betekent dit voor evenementen?

Foto credit: Svitlana Tkach.

Enkele dagen geleden is in het nieuwe stikstofbeleid vastgelegd hoeveel de stikstofuitstoot moet worden teruggedrongen om de natuur een kans te geven om te herstellen. In dit artikel vind je een korte re-cap van het nieuwe beleid, en vertelt Paul Schurink (co-founder van Green Events en Expert Energie) wat de invloed is van het nieuwe beleid op evenementen.

Ten eerste: wat is stikstof en hoezo is het slecht?

Stikstof is een element dat voorkomt in niet-reactieve en schadeloze vorm (N2, zoals in de lucht die wij inademen), maar ook in reactieve vorm – onmisbaar als voedingsstof voor de natuur. Echter, in overmaat kan reactief stikstof een schadelijke werking hebben: in de natuur leidt stikstofdepositie tot een reductie van biodiversiteit, draagt het bij aan de vermindering van de luchtkwaliteit, en levert het gezondheidsrisico’s op. De Nederlandse emissies van de totale hoeveelheid stikstof per hectare zijn het hoogst van Europa, bijna vier keer de gemiddelde waarde. De Nederlandse stikstofemissies omvatten voor 60% emissies van ammoniak (NH3) en voor 40% emissies van stikstofoxiden (NOx).

Wat is er vastgelegd?

Volgens het Nationaal Programma Landelijk Gebied van 10 juni 2022 moet de stikstofuitstoot in veel gebieden met 70 procent zijn verlaagd in 2030, vooral vlak bij kwetsbare natuur. Dit heeft grote gevolgen voor de plekken waar veel stikstof wordt uitgestoten, zoals de veehouderij, de industrie, de bouw en het verkeer. Vóór 1 juli 2023 moeten de provincies een plan indienen met welke maatregelen zij de doelen denken te bereiken.

Hoe zit het met het nieuwe beleid en de invloed op evenementen?

Het is nog te vroeg om de gevolgen van het nieuwe stikstofbeleid voor evenementen te concretiseren. Het is echter goed om te weten dat het RIVM bij het opstellen van de nieuwe richtlijnen gekeken heeft naar de reductie van ammoniak (NH3), en niet van stikstofoxiden:

“Als uitgangspunt voor de toepassing van emissiereductiepercentages is gekozen voor ammoniakemissies (NH3). De berekeningen zijn uitgevoerd met NH3 emissies uit de landbouw (specifiek veehouderij-emissies uit stal en veld). Hier is, eerder in het proces, voor gekozen om in hoofdzaak drie redenen. Ten eerste omdat stikstofoxidenemissies (NOx) verder van de bron neerdalen dan ammoniakemissies (NH3). De locatie van de reductie is daarom minder van belang voor het gebiedsgericht effect.

Ten tweede omdat de Nederlandse landbouw de grootste bijdrage levert aan de stikstofdepositie in Nederland (49,3% in 2030) en de bijdrage aan de depositie van andere sectoren dan landbouw geringer is (industrie 2,5%, mobiliteit 11%, overig sectoren (zoals consumenten 9%).

Ten derde wordt als gevolg van beleid in het Klimaatakkoord en Schone Lucht akkoord verdere reductie van emissies in NOx uit deze sectoren verwacht.

Nota bene: De beslissing dat alleen emissies uit de veehouderij gehanteerd zijn is ingegeven door technische beperking. De (ammoniak)emissies van akkerbouw en tuinbouw zijn niet gebiedsgericht beschikbaar voor deze berekeningen. Deze kunnen alleen landelijk generiek gereduceerd worden. De keuze om ook voor deze berekeningen alleen NH3 emissies van stal- en veld als uitgangspunt te hanteren is van opdrachtgever.”

Emissie’s van festivals bestaan voornamelijk uit stikstofoxiden (NOx), bijvoorbeeld als gevolg van de uitstoot van brandstofmotoren van verkeer (denk aan bezoekers en leveranciers), aggregaten en machinerie. Omdat emissies van ammoniak (NH3) minder vaak voorkomen bij festivals, zou het kunnen dat veel festivalorganisaties voor nu niet rechtstreeks onder het nieuwe beleid vallen. 

Wil je meer weten over stikstof? Lees dan deze factsheet van TNO. 

Communicatiemanager van Green Events

luise@greenevents.nl